FINALIST

2019 MISS EARTH JAPAN OITA

FINALIST coming soon!

2018 MISS EARTH JAPAN OITA

FINALIST

NO.1  MEI IKEDA *MISS AIR NO.2  MIZUKI MATSUO NO.3  HARUNA DOI NO.4  NOZOMI ANAN
NO.5  KEIKO TANAKA *MISS OITA NO.6  KANA AKABOSHI *MISS FIRE NO.7  KANA ITOU *MISS WATER